Hồ sơ đảng viên theo quy định tại tiết 8.1, mục 8, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương được xác định gồm những giấy tờ liên quan đến quá trình kết nạp, hoạt động, lý lịch của đảng viên kể từ khi được kết nạp vào tổ chức đảng. Đây là những tài liệu phản ánh hoàn cảnh xuất thân, thái độ chính trị, quá trình hoạt động, quan hệ gia đình, xã hội và đặc biệt là đảng tịch, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực của đảng viên. Hồ sơ đảng viên được xác định là tài liệu mật của Đảng.

                Hỏi: Đảng viên Nguyễn Văn A là đảng viên chính thức năm 2014, qua đợt kiểm tra hồ sơ phát hiện bị mất hết hồ sơ khi đảng viên còn dự bị, gồm: Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Đơn xin vào Đảng; Lý lịch của người vào Đảng; Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị- xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng; Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ; Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở.

              Trường hợp này có phải lập lại đầy đủ tất cả các loại hồ sơ trên không, hay chỉ lập lại một số loại. Thời điểm lập, xác nhận lại thời điểm trước đây hay tại thời điểm lập hiện nay, có phải đi thẩm tra lại lý lịch của người vào Đảng hay chỉ cần cấp ủy nơi quản lý hồ sơ xác nhận?

             Trả lời: Việc lập lại hồ sơ đảng viên bị mất, bị cháy, hư hỏng, thất lạc được hướng dẫn cụ thể tại Điểm 3 (3.4), Phần II Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, cụ thể như sau:

              - Đảng viên để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng phải thực hiện đầy đủ các nội dung tại Điểm 10.1, Tiết a Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-9-2016 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng để báo cáo với cấp uỷ cơ sở nơi đã giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đi.

             - Cấp uỷ cơ sở nơi đã giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi, kiểm tra kỹ lý do để mất hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nêu trong bản tường trình của đảng viên. Nếu thấy đảng viên quản lý không tốt để mất hồ sơ thì đảng viên phải kiểm điểm rõ khuyết điểm trước khi cho lập lại hồ sơ, việc lập lại hồ sơ bị mất như sau:

            (1) Đảng viên viết lại lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và bản tự kiểm điểm theo quy định.

            (2) Cấp uỷ cơ sở thẩm tra, xác minh, chứng nhận lý lịch, phiếu đảng viên và ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên (nếu qua thẩm tra, xác minh thấy đảng viên khai không trung thực, phải xem xét thật kỹ lý do để mất hồ sơ, trường hợp thấy rõ hành vi để mất hồ sơ nhằm lược bỏ những nội dung đã ghi trong lý lịch trước đây với mục đích tư lợi thì tuỳ theo mức độ sai phạm để xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Đảng).

           (3) Sao lại quyết định kết nạp đảng viên, quyết định công nhận đảng viên chính thức (do văn phòng cấp uỷ có thẩm quyền đang lưu giữ).

          (4) Làm lại thủ tục giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đến đảng bộ mới theo quy định.

         (5) Tất cả các văn bản nêu trên (lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, bản tự kiểm điểm, bản tường trình, bản xác nhận của công an xã, phường hoặc quận, huyện... nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; quyết định kết nạp đảng viên; quyết định công nhận đảng viên chính thức; giấy giới thiệu sinh hoạt đảng...) được lập thành mục lục hồ sơ và đưa vào trong hồ sơ lập lại của đảng viên.

            - Đối với một số trường hợp đặc biệt, hồ sơ đảng viên bị hư hỏng do lũ lụt, hỏa hoạn... không thể khắc phục được, có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên, công an xã, phường hoặc quận, huyện nơi xảy ra lũ lụt, hỏa hoạn... thì vận dụng quy trình, thủ tục nêu trên để lập lại hồ sơ đảng viên bị cháy, hỏng.

            Căn cứ vào Hướng dẫn nêu trên, cấp ủy có thẩm quyền chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân có liên quan thực hiện việc lập lại, bổ sung hồ sơ đảng viên và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

                                             Lã Như Sao

       Phòng Tổ chức đảng- Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy