Hỏi: Ở chi bộ có đảng viên dự bị sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Từ thời điểm dự bị đến nay đã gần 6 năm vậy phải thực hiện như thế nào cho đúng quy định (lỗi không phải từ phía đảng viên).

Trả lời: Tại Điểm 4 (4.2 b) Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định:

“a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên.

b) Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị”.

Như vậy, trường hợp nêu trên đã vi phạm Quy định số 29-QĐ/TW của Trung ương, lỗi chủ yếu thuộc về chi bộ và các cấp ủy có liên quan. Vì vậy, chi bộ và các cấp ủy có thẩm quyền phải làm thủ tục chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên; thời gian công nhận đảng viên chính thức được tính từ ngày hết hạn dự bị. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trên.

Hỏi: Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định? Chi bộ sinh hoạt tạm thời hay chi bộ sinh hoạt chính thức ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức?

Trả lời: Tại Điểm 6 (6.3.2 c) Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: “Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị thuộc trách nhiệm của chi bộ và các cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên sinh hoạt chính thức.

                                                                                               Phòng Tổ chức đảng- Đảng viên