Hỏi:  Xin cho biết quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chi bộ cơ sở? Cấp ủy cơ sở đóng dấu giáp lai vào lý lịch đảng viên, ảnh trong lý lịch đảng viên và phiếu đảng viên bằng con dấu nổi hay dấu ướt?

        Trả lời: Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và Công văn số 3342-CV/BTCTW ngày 2-8-2017 về việc đính chính Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017, hướng dẫn như sau:

        - Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

        + Nếu trong phạm vi đảng bộ cơ sở, thì đảng ủy cơ sở ra quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên; chi ủy chi bộ nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ và cùng ký tên vào biên bản.

       + Nếu ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở thì cấp ủy huyện và tương đương ra quyết định chuyển giao; đảng ủy cơ sở nơi nhận ra quyết định tiếp nhận tổ chức và đảng viên; đảng ủy cơ sở nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ, kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của cấp ủy nơi giao, nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

       - Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở:

      + Nếu trong phạm vi đảng bộ huyện và tương đương thì cấp ủy huyện và tương đương ra quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, đảng ủy cơ sở nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của các chi bộ trực thuộc, kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của cấp ủy nơi giao, nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

         + Nếu ngoài phạm vi đảng bộ huyện và tương đương thì cấp ủy tỉnh và tương đương nơi chuyển giao ra quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; cấp ủy huyện và tương đương nơi tiếp nhận ra quyết định tiếp nhận. Ban tổ chức của cấp ủy huyện và tương đương nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của ban tổ chức nơi giao và nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

       Công văn số 3342-CV/BTCTW ngày 2-8-2017 về việc đính chính Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017 hướng dẫn: Cấp ủy cơ sở đóng dấu giáp lai tất cả các trang trong lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, ảnh trong lý lịch đảng viên bằng con dấu ướt của cấp ủy.

                                         Phòng Tổ chức đảng- Đảng viên