Quản lý đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Các tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cơ sở và chi bộ có nhiệm vụ quản lý chặt chẽ đảng viên, nhằm nâng cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Những năm qua, công tác quản lý đảng viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các cấp ủy cơ sở, chi bộ đã quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý đảng viên, đề ra các giải pháp, biện pháp quản lý đảng viên phù hợp; thường xuyên nắm bắt tình hình đội ngũ đảng viên về chính trị, tư tưởng, công tác, quan hệ xã hội và sinh hoạt đảng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có trình độ, năng lực công tác tốt, tư duy sáng tạo, luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo phát triển đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên của một số cấp ủy cơ sở, chi bộ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế; chưa quán triệt, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ trong công tác quản lý đảng viên; việc quản lý đảng viên giữ mối liên hệ, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đảng viên ra nước ngoài chưa được thường xuyên. Việc đảng viên xin được miễn công tác và sinh hoạt đảng khá nhiều, nhưng một số nơi thực hiện chưa đúng quy định, phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, từ đó, làm ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị nói chung, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nói riêng.

Nguyên nhân: một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, thực hiện công tác quản lý đảng viên; sự phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức có liên quan trong quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ, sâu sát. Việc hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý đảng viên chưa thường xuyên, một số trường hợp đảng viên vi phạm chậm phát hiện, xử lý kịp thời.

Để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung sau:

- Đưa công tác quản lý đảng viên của cấp ủy cơ sở và chi bộ đi vào nền nếp, đúng nguyên tắc, chất lượng, hiệu quả. Đảm bảo cấp ủy cơ sở và chi bộ luôn nắm bắt kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin, về tình hình đội ngũ đảng viên, trên cơ sở đó kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp thích hợp nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn hiện nay, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác quản lý đảng viên.

Tăng cường quản lý đảng viên về lập trường tư tưởng chính trị, việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quản lý và giáo dục đảng viên thực hiện đúng việc phát ngôn, viết bài, cung cấp tài liệu, đưa tin trên các phương tiện thông tin, trên Internet, các trang mạng xã hội.. theo quy định. Tuyên truyền, giáo dục và quản lý đảng viên nói, làm đúng nghị quyết của Đảng.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác; việc quan hệ với quần chúng nhân dân, chấp hành kỷ cương, kỷ luật đảng; việc giữ gìn đoàn kết, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác cả ở nơi công tác và nơi cư trú của đảng viên.

Nắm vững trình độ và năng lực công tác, nhất là năng lực công tác thực tiễn của từng đảng viên. Đánh giá đúng tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ trong công tác; tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục để đảng viên chấp hành nghiêm túc các quy định của Trung ương khi ra nước ngoài hoặc khi làm việc, quan hệ với người nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

Quản lý tốt việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, việc thực hiện tự phê bình và phê bình, ý thức trách nhiệm khi tham gia sinh hoạt của đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm chế độ sinh hoạt đảng.

- Quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên đối với công tác quản lý đảng viên; triển khai đồng bộ các quy định về quản lý đảng viên.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên.

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú để quản lý đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị; theo dõi, nắm chặt số lượng và tình hình đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú; kịp thời thông báo những trường hợp thay đổi để cấp ủy nơi cư trú biết. Giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên trong việc thường xuyên nắm tình hình giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên ở nơi cư trú. Hằng năm, cấp ủy nơi đảng viên công tác cử đại diện đến gặp cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú, để trực tiếp trao đổi, nắm tình hình về đảng viên.

- Chấn chỉnh và thực hiện tốt việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 26/3/2009, Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Thực hiện chặt chẽ quy trình miễn công tác và sinh hoạt đảng.

- Đảng bộ xã, phường, thị trấn có kế hoạch phân công cấp ủy viên, đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm để nắm tình hình, nhất là về nền nếp, chất lượng sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ; từ đó tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở cơ sở.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên, đặc biệt là những đồng chí mới tham gia cấp ủy lần đầu để nắm vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ, nắm được đầy đủ nội dung, quy trình, cách thức tổ chức sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

- Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề mỗi quý một lần theo quy định, đồng thời sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo tinh thần nội dung Công văn số 748-CV/BTGTU ngày 04/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đối với các đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn phải kịp thời chuyển hồ sơ đảng viên và sinh hoạt đảng về chi bộ nơi cư trú theo quy định./.            

                                                                                                                                                  Lê Chí Hiếu

                                                                                                           Phòng TCĐ-ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy