Đảng ta khẳng định, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với dân, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng. Toàn Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở. Bác Hồ đã xác định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên…”. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chi ủy, bí thư chi bộ là nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Chi uỷ là cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội. Chi ủy có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện sự lãnh đạo của Chi bộ theo các nội dung, nhiệm vụ đã được quy định tại điểm 2, Điều 24, Điều lệ Đảng: “Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quàn chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí”.

Bí thư chi bộ do đại hội chi bộ bầu là người đứng đầu chi bộ và đại diện chi uỷ, chi bộ thực hiện lãnh đạo, tổ chức các hoạt động của chi ủy, chi bộ thực hiện lãnh đạo, tổ chức các hoạt động của chi ủy, chi bộ theo các quy định của nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và các nguyên tắc được ghi trong Điều lệ Đảng.

NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY

* Chi uỷ lãnh đạo việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên

Chi ủy có nhiệm vụ lãnh đạo việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Cụ thể là:

Tổ chức cho chi bộ nghiên cứu, quán triệt, nắm vững nội dung các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trực tiếp là của Đảng ủy cơ sở; đặc biệt là những nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Căn cứ nội dung, yêu cầu của Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình, bí thư chi bộ cùng tập thể chi ủy xây dựng dự thảo, chương trình hành động của đơn vị và tổ chức hội nghị chi bộ thảo luận, quyết định để thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở địa phương, đơn vị, gặp phải những vướng mắc, chi ủy có trách nhiệm tập hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phản ánh lên cấp trên và đề xuất phương hướng giải quyết.

Chi ủy chịu sự kiểm tra, giám sát về mọi mặt của cấp ủy cấp trên, đặc biệt trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chi ủy phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy cấp trên trực tiếp thông qua việc báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo, nhất là đối với các vấn đề vượt quá phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của chi bộ.

Chi ủy có trách nhiệm phản ánh những ý kiến của đảng viên và quần chúng đối với các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy cấp trên; kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp với cơ sở, kể cả phương thức và phong cách lãnh đạo của cấp trên đối với cơ sở… Trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chi uỷ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chi bộ, chi ủy. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, chi ủy cần nắm vững và thực hiện tốt các vấn đề sau:

Nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, trên cơ sở xây dựng và thực hiện đúng quy chế và mối quan hệ giữa chi bộ, chi ủy với chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ sát, đúng.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để thảo luận, đề ra nghị quyết lãnh đạo của chi bộ.

Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết bằng việc xây dựng chương trình công tác của chi ủy, chi bộ với nội dung công việc và kế hoạch cụ thể. Chương trình hành động càng chi tiết, cụ thể, rõ ràng bao nhiêu thì việc tổ chức thực hiện càng thuận lợi bấy nhiêu.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nghị quyết chi bộ của đảng viên; kiểm tra hoạt động của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể cùng cấp trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Kịp thời phát hiện và uốn nắn những lệch lạc, điều chỉnh, bổ sung biện pháp lãnh đạo để khắc phục những thiếu sót, hạn chế phát sinh khi thực hiện.

Chi ủy lãnh đạo bằng phương pháp vận động thuyết phục, bằng hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong công tác tổ chức, chi ủy yêu cầu mọi đảng viên phải phục tùng tổ chức, tôn trọng tập thể, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của tổ chức đảng, nghị quyết của chi bộ.

Chi uỷ lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ: Sinh hoạt chi ủy, chi bộ là một hoạt động, qua đó chi ủy, chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy có tác động trực tiếp đến chất lượng của việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đó.

Theo quy định của Điều lệ Đảng: Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần. Sinh hoạt chi bộ có các loại hình và nội dung: Sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt phê bình, tự phê bình.

Mỗi loại hình sinh hoạt có một vị trí vai trò nhất định trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của chi bộ, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ luật…

Sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo còn gọi là sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề. Sinh hoạt chính trị mang tính chất lãnh đạo, chỉ đạo là chính. Sinh hoạt chính trị thường trong các dịp chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ; hội nghị chi ủy, chi bộ bàn bạc, thảo luận, đề ra chủ trương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sinh hoạt chuyên đề thường đi sâu vào một nội dung công tác nào đó của chi bộ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ví dụ: các chuyên đề về tự phê bình và phê bình; công tác vận động quần chúng, công tác xóa đói giảm nghèo; đưa khoa học công nghệ mới vào sản xuất; công tác phát triển đảng; chống tham nhũng lãng phí…Thông qua sinh hoạt chuyên đề giúp cho mỗi đảng viên nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bổ sung kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Sinh hoạt học tập của chi bộ là nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên hoặc thông tin, thông báo tình hình thời sự, chính sách mới, những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn…

Sinh hoạt phê bình, tự phê bình là thực hiện theo định kỳ hoặc sau khi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Trong sinh hoạt phê bình, tự phê bình, từng đảng viên tự phê bình và tiếp thu sự phê bình của các đồng chí và của quần chúng. Tùy tình hình và yêu cầu cụ thể, chi bộ có thể vận dụng một trong những hình thức sinh hoạt nói trên, hoặc kết hợp các hình thức với nhau làm cho sinh hoạt chi bộ trở nên phong phú, sinh động, đảm bảo tính chính trị, tính giáo dục, tính chiến đấu. Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt (bằng văn bản); thông báo về nội dung sinh hoạt để đảng viên chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, nhằm phát huy dân chủ, đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một yêu cầu thường xuyên và cấp thiết của công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay. Chi ủy phải coi trọng công tác giáo dục, giúp mỗi đảng viên không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên coi trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên.

Trong công tác quản lý đảng viên, chi ủy phải gắn giáo dục với quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên, trong đó coi trọng việc quản lý về chính trị, tư tưởng, về trình độ và năng lực công tác, về sinh hoạt gia đình và quan hệ xã hội. Phải quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ đảng viên. Việc quản lý, giáo dục đảng viên phải được tiến hành thường xuyên theo quy định chung, đồng thời gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở.

Chi ủy thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, tổ chức cho mỗi đảng viên tự phê bình và phê bình, tự đánh giá, kết hợp với đánh giá, nhận xét của chi bộ, ý kiến phê bình, góp ý của quần chúng và kiểm tra của cấp trên. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất.

Chi ủy phải quan tâm lãnh đạo các tổ chức quần chúng và giao nhiệm vụ cho đảng viên làm tốt công tác bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng. Tiến hành công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch và quy định của Điều lệ Đảng nhằm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Chi uỷ lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở

Chi ủy có trách nhiệm chăm lo xây dựng các đoàn thể, nhưng không làm thay công việc của các đoàn thể (tổ công đoàn, chi đoàn thanh niên, phụ nữ…); tôn trọng và phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức đó; động viên và ủng hộ sáng kiến của quần chúng. Chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả; đồng thời phân công chi ủy viên phụ trách công tác đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chi ủy lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ; giới thiệu đảng viên đủ tiêu chẩn để ứng cử vào các chức danh lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội. Bí thư chi bộ cùng chi ủy lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động, chỉ đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Chi ủy khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên thi đua phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả công tác, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thực hành dân chủ, công bằng xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Duy trì và phát triển các phong trào thi đua chung của địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng đoàn thể.

Theo định kỳ, hàng quý, hàng tháng, chi ủy làm việc với người phụ trách và các đoàn thể để góp ý kiến về việc tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của chi bộ và chương trình hành động của các đoàn thể. Thường xuyên duy trì, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa chi ủy với người phụ trách các đoàn thể và quan hệ mật thiết giữa đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

- Chi ủy lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức các kỳ đại hội, hội nghị công nhân viên chức, đại hội, hội nghị xã viên, đại hội và hội nghị các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm chính trị của từng đảng viên trong các tổ chức, đoàn thể, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ đối với hoạt động của các tổ chức quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ

- Vai trò và tiêu chuẩn của bí thư chi bộ:

Vai trò của bí thư chi bộ: Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện chi ủy, chi bộ và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ trên mọi mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng. Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ, chi ủy trước chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở đơn vị. Vì vậy, bằng phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác và sự gương mẫu của bản thân, thông qua hệ thống tổ chức của Đảng, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị mà bí thư chi bộ xây dựng mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với người đứng đầu chính quyền, đoàn thể, tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ và các tổ chức ở đơn vị. Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất trong chi bộ, chi ủy; đồng thời bí thư chi bộ cũng là một đảng viên trong chi bộ. Vì vậy bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các công việc của chi bộ; gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết chi bộ của đảng viên.

Tiêu chuẩn của bí thư chi bộ: Bí thư chi bộ là người đứng đầu cấp ủy, vì vậy phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn của cấp ủy viên quy định trong điểm 1, Điều 12, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam: “Cấp ủy viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm.

Theo tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ mới thì bì thư chi bộ phải là người:

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Nghị quyết của Đảng; kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; không tham nhũng, quan liêu, không cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

Có năng lực, kiến thức, sức khỏe, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Có khả năng nắm bắt thực tiễn, đề xuất chủ trương, giải pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của chi bộ và vận dụng sáng tạo, có kết quả đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, có tinh thần phê bình và tự phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và tăng cường kỷ luật trong Đảng, có phong cách, phương pháp công tác dân chủ, khoa học.

- Nhiệm vụ của bí thư chi bộ

Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng.

Bí thư chi bộ đề xuất để chi ủy thống nhất phân công công tác cho từng chi ủy viên, cho đảng viên của chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trên cơ sở phân công mỗi chi ủy viên phụ trách từng công việc, bí thư chi bộ phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc để các mặt hoạt động của chi bộ được triển khai đồng bộ, đồng thời tạo điều kiện cho từng cấp ủy viên phát huy vài trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bí thư chi bộ phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu, gương mẫu, cùng tập thể chi ủy làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo các hoạt động của đơn vị, xây dựng chi bộ, chi ủy trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tư tưởng, bí thư chi bộ cần thường xuyên nắm bắt tình hình và dự báo chiều hướng phát triển về tư tưởng của chi bộ và trong cơ quan, đơn vị, nhất là những trường hợp cá biệt, đang có vướng mắc trong nhận thức tư tưởng. Bí thư chi bộ phải nhạy bén phát hiện vấn đề, nắm bắt dư luận xã hội, dư luận trong đơn vị, cùng chi ủy có những biện pháp thích hợp để làm tốt công tác tư tưởng.

Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mối quan hệ giữa Bí thư chi bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị là mối quan hệ về trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy vai trò cùng nhau lãnh đạo, điều hành, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc giữ chi ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, giữa bí thư chi bộ với người phụ trách cơ quan, đơn vị.

Bí thư chi bộ cần có đủ trình độ, kiến thức, cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng; đồng thời, có khả năng tham gia vào việc kiểm tra công tác của người phụ trách đơn vị khi cần thiết.

Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mối quan hệ giữa Bí thư chi bộ và người phụ trách cơ quan, đơn vị là mối quan hệ về trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy vai trò cùng nhau lãnh đạo, điều hành, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc giữ chi ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, giữa bí thư chi bộ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bí thư chi bộ cần có đủ trình độ, kiến thức, cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng; đồng thời, có khả năng tham gia vào việc kiểm tra công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi cần thiết.

Bí thư chi bộ và người đứng đầu, cơ quan, đơn vị cần bảo đảm sự thống nhất về quan điểm và các quyết định thuộc về chủ trương công tác xây dựng cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp khẩn cấp, đột xuất, không thể chờ đợi sự bàn bạc thống nhất về chủ trương công tác theo quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có quyền chủ động quyết định, sau đó hai bên đều có trách nhiệm thảo luận, thống nhất, báo cáo lên cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo. Trong trường hợp hai bên thống nhất ý kiến, thì bí thư chi bộ có trách nhiệm báo cáo với chi ủy và báo cáo lên cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. Các ý kiến và quyết định của bí thư chi bộ phải dựa trên  nguyên tắc tập trung dân chủ, phải có sự thảo luận, thống nhất trong cấp ủy. Bí thư chi bộ phải chịu trách nhiệm trước những ý kiến và quyết định của mình trước cấp ủy và chi bộ.

Bí thư chi bộ cùng chi ủy chuẩn bị ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ

Chuẩn bị ra nghị quyết của chi bộ: Ra nghị quyết là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ. Việc ra nghị quyết của chi bộ phải bảo đảm đúng quy trình; tùy tính chất của mỗi loại hình sinh hoạt mà có cách thức chẩn bị ra nghị quyết phù hợp. Thông thường, việc ra nghị quyết được thực hiện một cách phổ biến theo các bước sau:

Bước 1: Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy

Bí thư chi bộ phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy, xác định những nội dung cốt lõi, trọng tâm và cần thiết của mỗi kỳ sinh hoạt để đưa ra chi ủy thảo luận, quyết định. Những nội dung mà bí thư chi bộ cần chuẩn bị là:

- Kế hoạch học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết, chương trình hành động của đảng bộ.

- Tình hình, kết quả thực hiện những chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác quần chúng, công tác kiểm tra Đảng, kỷ luật đảng viên, v.v…

- Đặc điểm tình hình diễn biến ở địa phương, đơn vị, đặc biệt là những thông tin có liên quan đến công tác lãnh đạo và những vấn đề cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ.

- Dự kiến những vấn đề lớn về chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi bộ, xây dựng các tổ chức quần chúng; dự kiến những vấn đề, tình huống có thể phát sinh trong quá tình thực hiện để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng.

Bước 2: Chủ trì sinh hoạt chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ

Sau khi đã chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt, bí thư chi bộ phải thông báo thời gian, triệu tập các chi ủy viên đến họp. Trong cuộc họp chi ủy, cần ghi biên bản cuộc họp. Khi tổ chức cuộc họp chi ủy, các bước tiến hành theo thứ tự sau:

- Bí thư chi bộ nêu dự kiến những nội dung sinh hoạt chi bộ mà mình đã chuẩn bị; nhấn mạnh những nội dung quan trọng cần đi sâu thảo luận và yêu cầu cần đạt được khi thảo luận trong cấp ủy.

- Bí thư chi bộ yêu cầu và khuyến khích các chi ủy viên thảo luận kỹ để thống nhất quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương hướng và giải pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thảo luận, cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của từng chi ủy viên.

Bí thư chi bộ lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chi ủy viên, tóm tắt, kết luận và ghi văn bản thành dự thảo nghị quyết chi bộ, với sự nhất chí của chi ủy.

Bước 3: Chủ trì sinh hoạt chi bộ

- Bí thư chi bộ chủ trì các cuộc sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, bí thư phải nêu lý do, mục đích, nội dung, chương trình, dự kiến thời gian sinh hoạt; thay mặt chi ủy trình bày nội dung sinh hoạt, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm để chi bộ tập trung thảo luận.

- Phải có thư ký ghi biên bản, ý kiến phát biểu của đảng viên. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đảng viên, bí thư chi bộ tổng hợp, khái quát, kết hợp với chuẩn bị của chi ủy thành kết luận để chi bộ biểu quyết và thành nghị quyết của chi bộ. Nội dung nghị quyết của chi bộ phải thể hiện sự lãnh đạo toàn diên, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể; đồng thời, phải phân công từng đảng viên, từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện.

Tổ chức thực hiện nghị quyết: Đây là khâu có ý nghĩa quyết định trong quá trình hoạt động lãnh đạo của chi bộ. Vì vậy, bí thư chi bộ phải làm tốt những công việc sau:

Một là, lập chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Trong chương trình, kế hoạch thực hiện cần cụ thể hóa các vấn đề nêu trong nghị quyết, làm rõ những yêu cầu cần đạt được, những điểm cần chú ý, từng việc phải làm và phương pháp tổ chức thực hiện.

- Xác định thời gian hoàn thành từng việc cụ thể, có việc phải hoàn thành ngay, có việc phải hoàn thành trong từng tháng, từng quý, thường xuyên đôn đốc mọi người giữ nghiêm kỷ luật trong công tác, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện nghị quyết.

- Có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, xác định mục tiêu, nội dung cần kiểm tra và cách tiến hành kiểm tra.

Hai là, Phân công trách nhiệm, phối hợp hoạt động của các tổ chức, cá nhân để thực hiện nghị quyết của chi bộ.

- Bí thư chi bộ cần phân công trách nhiệm cụ thể và rõ ràng cho từng chi ủy viên và đảng viên để thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết.

- Thay mặt chi ủy, chi bộ phối hợp với người đứng đầu cơ quan, chính quyền, đoàn thể cùng cấp để triển khai hoạt động của các tổ chức trong đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, bảo đảm nghị quyết được thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả.

- Bí thư chi bộ cần nắm toàn diện, bao quát tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ của các tổ chức trong đơn vị. Nắm vững những công tác trọng tâm, trọng điểm, tập trung chỉ đạo trong từng thời gian.

Ba là, kiểm tra, sơ kết, tổng kết

Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra tinh thần và năng lực chấp hành nghị quyết của các tổ chức và cán bộ, đảng viên thuộc quyền.

- Kiểm tra và phát hiện những chủ trương chỉ tiêu, giải pháp trong nghị quyết lãnh đạo chưa sát thực cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh; phát hiện vấn đề mới do thực tế đặt ra cần nghiên cứu.

- Đánh giá kết quả hoạt động của từng bộ phận và cá nhân trong quá trình thực hiện nghị quyết của chi bộ, biểu dương những cá nhân và bộ phận làm tốt, phê bình, nhắc nhở những việc làm chưa tốt.

- Để làm tốt việc sơ kết, tổng kết, bí thư chi bộ cần chú ý một số điểm sau:

+ Xác định rõ kết quả, chất lượng các mặt công tác đạt được. Đánh giá đúng mức những ưu điểm, khuyết điểm, những việc làm tốt, những việc chưa đạt yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, thực hiện chương trình hành động. Tìm ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận và từng cá nhân.

+ Rút ra được những kinh nghiệm bổ ích, cụ thể, lấy đó làm bài học kinh nghiệm của chi bộ trong công tác lãnh đạo.

+ Kiến nghị, đề nghị với cấp trên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

*

*     *

Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác xây dựng đảng, trọng tâm là các tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhiệm vụ của cấp uỷ, công tác của bí thư chi bộ là những nội dung hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác Đảng. Nó quyết định chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của từng Chi bộ. Để hình thành và nâng cao kỹ năng công tác Đảng đòi hỏi mỗi cấp uỷ viên, bí thư chi bộ nắm chắc các khâu, các bước trong quy trình ra nghị quyết, khắc phục tình trạng "lấn sân", "buông lỏng" trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

 

                                                                                                         Lê Chí Hiếu

                                                                                               (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau)