Theo hướng dẫn của Trung ương, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành vào dịp cuối năm. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm.

Thời gian qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong tỉnh nhìn chung các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại chất lượng chặt chẽ, đúng thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao nhận thức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng viên. Tuy nhiên, qua theo dõi việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi vẫn còn tình trạng nễ nang, né tránh, ngại va chạm, có nơi chưa đúng thực chất.

Để thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo quy định, đúng thực chất, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững, bám chặt quy định, hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân phải bám chặt nội dung kiểm điểm, cụ thể hóa từng tiêu chí, có định tính, định lượng cụ thể để làm cơ sở đánh giá, xếp loại. Đồng thời, phân công cán bộ chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra cấp dưới tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự và tiến độ đề ra.

Cấp ủy cấp trên xây dựng kế hoạch, lập các đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự, chỉ đạo và tổng hợp kết quả kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp dưới để báo cáo cấp ủy. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đánh giá đúng thực chất để cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn chặt với việc thực hiện Quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên còn phải nhận diện qua 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóà" trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể trước khi xếp loại chất lượng đảng viên để mỗi đảng viên tự liên hệ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức hằng năm đế đảm bảo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thực chất; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cấp dưới bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Phải sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tập trung củng cố các tổ chức đảng và giúp đỡ đối với những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tóm lại, để nâng cáo chất lượng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

                                                                                                                 Lê Chí Hiếu

                                                                                                   (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau)