Gợi ý nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-----

         

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” nhất là nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thời gian qua, các chi ủy, chi bộ trong tỉnh đã có nhiều hình thức vận dụng đưa các nội dung thiết thực vào sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Tuy nhiên, qua phản ánh, một số đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc chọn lựa nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Do vậy, trong khôn khổ bài viết xin gợi ý, trao đổi một số nội dung về cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để các chi ủy, chi bộ tham khảo:

Để lựa chọn nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Chọn vấn đề:

Tập trung vào các vấn đề cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề đã qua thực hiện còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém của chi bộ, cơ quan đơn vị mình. Ví dụ:

+ Về công tác tự phê bình, phê bình.

+ Về công tác thực hành dân chủ ở cơ sở.

+ Về công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng các đoàn thể.

+ Về thực hành chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

+ Về trau dồi, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

+  Những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

+ Về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

+ Một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, lối sống… vv...

2. Chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề:

Khi đã chọn vấn đề cần đưa ra chi bộ, cơ quan đơn vị thảo luận, chọn một bài báo, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vấn đề này ( hoặc chọn một nội dung liên quan đến vấn đề đã chọn trong các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật biên soạn và phát hành. Hoặc tổng hợp một số lời dạy của Bác liên quan đến vấn đề đã chọn).

Trong mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề, không nên lồng ghép nhiều vấn đề, mà nên chọn một nội dung cụ thể để tập trung thảo luận cho thực sự sâu sắc và thiết thực, từ đó chi bộ, cơ quan, đơn vị bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.

3. Biên soạn nội dung chuyên đề cần thảo luận:

Có thể biên soạn theo bố cục sau:

+ Nêu sự cần thiết việc học tập, làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung lựa chọn.

+ Đánh giá việc thực hiện nội dung liên quan trong chi bộ, cơ quan, đơn vị (mặt được, chưa được).

+ Đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nội dung liên quan tại chi bộ, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

+ Nêu một số câu hỏi gợi ý để tập trung thảo luận về chuyên đề.

4. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề:

- Thông qua nội dung chuyên đề.

- Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên. Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của các thành viên và gợi ý những nội dung quan trọng để các thành viên dự họp tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình.

- Kết luận các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nội dung liên quan; những vấn đề trước mắt cần thực hiện tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề các quý tiếp theo và định kỳ 6 tháng, năm cần đánh giá việc thực hiện chuyên đề, tiếp tục bàn biện pháp để thực hiện nội dung đảm bảo thực sự hiệu quả.

 

                         Lã Như Sao

                                             PHÒNG TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐẢNG VIÊN