Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác tố chức xây dựng đảng gồm: tô chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Tỉnh uỷ.

          Tổ chức bộ máy gồm:

          + 01 Trưởng ban và 04 Phó trưởng ban, trong đó có 01 Phó trưởng ban kiêm nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ.

         + Các phòng trực thuộc: Văn phòng, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Đào tạo và chính sách cán bộ, Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên và Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.