Thực hiện Kế hoạch số 161-KH/BTCTW, ngày 09-8-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018.

        Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 25-10-2018 “về việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018” và Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban giám sát kỳ thi.

       Theo đó, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính đã quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách, Ban phục vụ, Tổ kỹ thuật và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 cho 30 thí sinh tham dự kỳ thi.

       Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, UVBTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng thi; Đồng chí Lê Minh Ý, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi và các đồng chí trong các Ban của Hội đồng thi, cùng toàn thể cán bộ, công chức tham dự kỳ thi.

        Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 là năm thứ hai được Ban Tổ chức Trung ương thực hiện việc ủy quyền, phân cấp cho tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua kết quả thi tuyển, Hội đồng thi sẽ chọn 26 chỉ tiêu từ cao xuống thấp (với điều kiện số điểm đạt từ 50 trở lên) trong tổng số 30 công chức tham gia kỳ thi theo nguyên tắc cạnh tranh.

        Kỳ thi sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19-12-2018. Các thí sinh phải trải qua 3 môn thi: Môn Kiến thức chung, môn Chuyên môn nghiệp vụ + Tin học, và môn Ngoại ngữ. Trong đó, bài thi được chấm theo thang điểm 100. Môn ngoại ngữ là môn điều kiện, môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ + tin học là 02 môn cạnh tranh.

Các thí sinh tham dự kỳ thi

 

          Phát biểu khai mạc kỳ thi, UVBTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính là một trong những khâu rất quan trọng và cần thiết trong quá trình quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời gắn liền với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và giúp cơ quan sử dụng đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ, công chức để bố trí công việc phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua kỳ thi này, cán bộ, công chức sẽ có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu và ngày càng hoàn thiện mình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua kỳ thi để làm cơ sở xếp ngạch công chức phù hợp với vị trí, việc làm, động viên kịp thời và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

          Để kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, UVBTVTU,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan đề nghị thành viên các Ban của Hội đồng thi, cán bộ, công chức tham dự kỳ thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và đúng Nội quy, Quy chế thi.

                                                                                                                                                               HN