Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo hội nghị

       Chủ trì Hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thành phần hội nghị gồm các đồng chí thường trực huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Trưởng phòng, phụ trách phòng nghiệp vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ảnh:  Đại biểu dự hội nghị

          6 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu khá toàn diện công tác xây dựng Đảng, bám sát Nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy; Triển khai và thực hiện các mặt công tác trọng tâm và thường xuyên đảm bảo tiến độ, hiêu quả, nổi bật là:

 Ban hành nhiều kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, nhất là Kế hoạch số 02-KH/BTCTU triển khai thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 05-KL/BTCTW  Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo xây dựng Đảng năm 2018, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.  Tham mưu, cụ thể hóa và sơ, tổng kết chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Kết luận 38-KL/TW của Bộ chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW khóa X, Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII, chỉ thị 28-CT/TW khóa XII; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 50-KL/TW của Bộ chính trị về quy chế thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU,…

           Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với kết quả tích cực, chặt chẽ, đa chiều, tỷ lệ xếp loại đảm bảo theo quy định.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm bước đầu khá thuận lợi; đã sáp nhập Đảng bộ khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường chính trị tỉnh và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Sau khi sắp xếp giảm 1 đảng bộ, giảm 18 phòng, 28 lãnh đạo cấp phòng và 10 hợp đồng lao động, giảm 177 biên chế. Từ năm 2015 đến nay tinh giản biên chế là 1.263 người, đạt 4,82% (trong đó khối Đảng, đoàn thể tinh giản 93 người, đạt 7,4%; khối Nhà nước tinh giản 1.170 người, đạt 4,3%).

          Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng: Phối hợp tổ chức tốt lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo cho 93 đồng chí. Ban hành Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xây dựng Kế hoạch Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thức XIII của Đảng và tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu phát biểu ý kiến  tại hội nghị

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, đó là:

           Việc kiểm điểm, xếp loại  chất lượng tập thể, cá nhân, lãnh đạo quản lý còn lúng túng; một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về thời gian và tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định. Công tác phát triển đảng viên còn chậm (kết nạp 505 đảng viên, đạt 25,3% ); công tác quản lý đảng viên ở một số Đảng bộ, nhất là cấp cơ sở chưa tốt, đảng viên bỏ sinh hoạt, xóa tên trong danh sách đảng viên tăng cao. Từng lúc thực hiện chế độ, thông tin báo cáo còn chậm; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chưa nhiều.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, UVBTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn của Ban Tổ chức các cấp ủy, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là do đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Theo dự kiến công việc, nhiệm vụ 6 tháng còn lại cuối năm hết sức vụ nặng nề, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan yêu cầu các cấp ủy đảng cần chủ động chỉ đạo quyết liệt hơn nữa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

       Một là: Tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII theo tinh thần Công văn số 48-CV/TBĐLĐ, ngày 28-5-2019 của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Triển khai, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị gắn với việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh.

         Hai là: Xây dựng đề án, phương án nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu theo quy định; sắp xếp, bố trí cán bộ, kiện toàn nhân sự cấp ủy các cấp chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới gắn với chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương; chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân và các chức danh chủ chốt ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thẩm định, thẩm tra, xác minh và tham mưu kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhất là thực hiện tốt việc rà soát, nắm tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

       Ba là: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7 và các chủ trương, kế hoạch, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 và 04 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

        Bốn là: Phối hợp tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

           Năm là: Thi tuyển công chức, viên chức của cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở rà soát biên chế, đăng ký cụ thể vị trí việc làm. Chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đưa  đi đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch được phê duyệt. Tham mưu kịp thời về chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ và người có công.

          Sáu là: Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp cuối năm một cách nghiêm túc, dân chủ, khách quan, liên tục, xuyên suốt, đa chiều; bằng sản phẩm cụ thể, gắn kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân với kết quả của tập thể, địa phương, đơn vị.  Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát trong đảng; sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy.

           Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu trên trong thời gian tới Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

 

                                                                                                                                                   Hoàng Nhớ