Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Đảng Tỉnh ủy; 54 đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

Ảnh:  Đại biểu tham dự hội nghị

           Năm 2018, phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật năm 2018, đã làm tốt công tác tham mưu kiện toàn, sắp xếp các chức danh cán bộ thuộc hiện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 -2025; tham mưu chỉ đạo vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên; thực hiện tốt nhận xét, đánh giá cán bộ; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. ​ 

        Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Huyện ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 


              Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thắng,Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng biểu dương những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua, đồng thời cũng chỉ rõ một số hạn chế đó là: vẫn còn Tổ chức đảng yếu kém cần củng cố; một ít tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm, kỷ luật; công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn bất cập, chưa có giải pháp quản lý hiệu quả, ...

           Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy trong thời gian tới cần tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giải pháp khắc phục hạn chế, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương để thống nhất thực hiện trong toàn đảng bộ huyện; tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

             Ngoài ra, tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm và có chuyên môn, nghiệp vụ tốt. Thường xuyên nắm chắc tình hình cán bộ; đi đầu, chủ động trong việc phát hiện, giới thiệu cho Ban thường vụ Huyện ủy những cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, nhất về tiêu chuẩn chính trị như hiện nay.

              Ảnh: Xã Phú Thuận phát biểu ý kiến tham luận với Hội nghị 

          Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và các ý kiến tham luận của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định sẽ phát huy những thành tích đã đạt đượ, ra sức khắc phục những hạn chế, tập trung chỉ đạo tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước mắt cần rà soát các chỉ tiêu năm 2019 và của nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu và tháo gỡ khó khăn, đồng thời xử lý, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao năng lực tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

                                                                                                                   Bài và ảnh: Trần Quế Sơn