CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY CÀ MAU.

Tin Chuyên Đề

Khi mới giành được độc lập, đất nước ở trong tình thế vô cùng khó khăn, Bác đã mọi tìm cách thu hút nhân tài để phục vụ đất nước. Bài học dưới đây cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta luôn được bầu bạn khắp năm châu ngưỡng mộ và khâm phục. Người đã chiến đấu không ngừng nghỉ không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn cho cả nhân loại cần lao. Người đã đi vào lịch sử hiện đại như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX.
Tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống khoan dung, nhân nghĩa, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, từ sự tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới. Tinh thần này biểu hiện rõ nét thông qua ứng xử của Người đối với các tôn giáo, với các tầng lớp nhân dân ta, kể cả những người lầm đường lạc lối, những người đối lập, hay đứng trong hàng ngũ kẻ thù xâm lược.
Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phải tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội đầu tiên ở nước ta.