CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY CÀ MAU.

Nghiên cứu - Trao đổi

Trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên…”. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chi ủy, bí thư chi bộ là nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng.
Ngày 21/01/2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị của Ban Bí thư.
Quản lý đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.
Hồ sơ đảng viên theo quy định tại điểm 8.1, mục 8, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương được xác định gồm những giấy tờ liên quan đến quá trình kết nạp, hoạt động, lý lịch của đảng viên kể từ khi được kết nạp vào tổ chức đảng. Đây là những tài liệu phản ánh hoàn cảnh xuất thân, thái độ chính trị, quá trình hoạt động, quan hệ gia đình, xã hội và đặc biệt là đảng tịch, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực của đảng viên...
Đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham gia sinh hoạt đảng được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ xem xét, quyết định. Chi ủy hoặc bí thư chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết
Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.
Ðể tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên để các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Trao đổi nghiệp vụ công tác đảng viên
Gợi ý nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Phát huy hiệu quả của việc phân công công tác cho đảng viên